วิทยากรประจวบ ปราณบุรี

เที่ยวให้สนุก พักผ่อนให้สบาย ในสไตล์เชิงความรู้
หมู่คณะที่ต้องการ วิทยากร บ้านรักทะเล ขอแนะนำ คุณปิยะ ณ ศรีโต

วิทยากร ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี

รับจัดอบรม……..( หลักสูตรระยะสั้น 3 – 4 ชั่วโมง )
เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน

1. หลักการและเหตุ
คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน
อาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เข้าใจกัน เบื่องานที่ทำ รำคาญเพื่อร่วมงานที่คิดไม่เหมือนเรา แก่งแย่งชิงดี อิจฉาริษยา ขาดความเข้าใจที่ดีต่อกัน ขาดความเป็นหนึ่ง
ใจเดียวกัน ทำให้ผลงานหยุดชะงัก หรือไม่สามารถดำเนินการไปถึงเป้าหมาย
ที่องค์กรวางไว้
การพัฒนาบุคลากร โดยการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน
จึงน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นให้คนมีความเข้าใจ
ตนเองหันกลับมาใส่ใจซึ่งกันและกัน มาเติมคุณค่าให้กัน ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์
ของบุคคลอื่น ยอมรับว่าทุกคนมีจุดบอดและมาช่วยกันแก้ไข เน้นการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของงาน ให้ยอมรับผู้อื่น และมุ่งให้เกิดความรู้สึกกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสนุกกับงานที่ทำ
วิทยากร ปราณบุรี กิจกรรมที่พักติดทะเลวิทยากร ปราณบุรี กิจกรรมที่พักริมทะเล
2. เนื้อหาวิชา
2-1. การละลายพฤติกรรม หรือกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย
2-2. การปรับความคิด การยอมรับในความคิดที่แตกต่าง
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2-3. การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น
2-4. การทำงานร่วมกับผู้อื่น
2-5. การทำงานเป็นทีม
2-6. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2-7. ความคิดสร้างสรรค์
2-8. การมองผลประโยชน์ของส่วนรวม
2-9. การรักองค์กร
2-10. ยิ้มง่าย สบายทัก รักผู้อื่น ตื่นเสมอ
วิทยากร ประจวบ กิจกรรมที่พักวิวทะเลวิทยากร ประจวบ กิจกรรมที่พักริมทะเล
3. วิธีดำเนินการ
3-1. กิจกรรม 60 %
3-2. บรรยาย 20 %
3-3. วิเคราะห์ 20 %
วิทยากร ปราณบุรี กิจกรรมที่พักวิทยากร ประจวบ กิจกรรมที่พักทะเล
4. กิจกรรมที่ใช้อบรม
4-1. เกม / เพลง
4-2. กิจกรรมกลุ่ม
4-3. กิจกรรม Mini walk Rally
วิทยากร ประจวบ กิจกรรมที่พักวิทยากร ประจวบ กิจกรรมที่พักติดทะเล
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ได้เข้าใจตนเอง
รู้จักเพื่อนร่วมงานมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น ยอมรับว่าตนเองมีจุดบอด
และมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าใจและศรัทธาเพื่อนร่วมงาน มีความสุข
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ลดทิฐิ
เห็นประโยชน์ของการเป็นผู้ให้ มีความเข้าใจและอดกลั้นต่อการใช้อารมณ์
ในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้สึกที่ดีแด่องค์กร และรักองค์กร

รับจัดกิจกรรม…………………………………..
– เสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน และสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน หลักสูตรระยะสั้น 3 -4 ชม.
– มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
– ภาวะการเป็นผู้นำ
– Walk Rally เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน
– กีฬา ฮาเฮ ชายหาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกัน
– แค้มป์ไฟ เพื่อเสริมสร้างความสนุกสนานในหมู่คณะ

โดยทีมงานมืออาชีพ ที่ทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
สนใจติดต่อ ปิยะ ณ ศรีโต 086 – 1275001
089 – 1614002
FAX 032 – 604113

อีเมล์ piya9789@gmail.com

Close Menu